Jeugdrecht

• VOS: de minderjarige bevindt zich in een Verontrustende OpvoedingsSituatie: een toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van de minderjarige in het gedrang komt.

• MOF: de minderjarige wordt vervolgd wegens een als Misdrijf Omschreven Feit

• Bijstand in geschillen tussen ouders omtrent verblijfsregelingen, ouderlijk gezag, onderhoudsgeld,…

Strafrecht

• Bijstand bij politieverhoren en verhoren onderzoeksrechter ingevolge Salduz wetgeving

• Strafklachten

• Voorlopige hechtenis en strafrechtelijke verdediging (raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling, correctionele rechtbank, hof van beroep)

• Burgerlijke partijstelling en bijstand burgerlijke partijen

• Bijstand tijdens strafuitvoering en voor de strafuitvoeringsrechtbank

• Tuchtprocedures gedetineerden

Burgerlijk en gerechtelijk recht

• Eigendomsgeschillen

• Contractenrecht, verbintenissenrecht

• Bijzondere contracten (koop, huur, pacht, aanneming, handelshuur…)

• Schulden en beslag (o.a. collectieve schuldenregeling,…)

• Beslag- en executierecht

Verkeersrecht

• Strafrechtelijke vervolging voor de politierechtbank (vervolging verkeersovertredingen)

• Begroting van schadevergoeding (eigendomschade, persoonlijk nadeel, lichamelijke en morele schade)

• Recuperatie van schade via burgerlijke procedures en strafprocedures

• Verhaal op verzekeraars

• Regres namens verzekeringsmaatschappijen

• Expertises (minnelijk en gerechtelijk)

Verzekeringenrecht

• Autoverzekeringen

• Rechtsbijstandverzekeringen

• Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid

• Familiale verzekeringen

• Ziekte- en invaliditeitsverzekering

• Arbeidsongevallenverzekering

• Brandverzekeringen

• Vertegenwoordiging van verzekeringsmaatschappijen

Personen- en familierecht

• Huwelijk en wettelijke samenwoning

• Dringende voorlopige maatregelen

• Echtscheiding

• Alimentatie

• Afstamming, adoptie

• Erfrecht (schenkingen, legaten, handgiften)

• Successieplanning

Huurrecht

• Bijstand in alle huurgeschillen in de ruimste zin van het woord, zowel als verhuurder en als huurder

• Opstellen en nazicht van huurovereenkomsten

Handelsrecht

• Invordering van openstaande schulden (facturen, leningen)

• Algemene handelsgeschillen