Erelonen

In vele gevallen kan een deskundig advies een lange, slopende procedure vermijden.
Een verkennend gesprek kan u reeds een andere kijk geven op de problemen waarmee u wordt geconfronteerd of kan u meer duidelijkheid verschaffen omtrent uw rechten en plichten.
Een eerste mondeling juridisch advies kan aan het voorkeurtarief van € 50 (exclusief 21% BTW). Naderhand kan dan een beslissing worden genomen over eventuele verdere stappen.

Erelonen

Uurtarief

Het basisuurtarief varieert al naargelang de materie van € 100,00 per uur tot € 150,00 per uur.
Dit basisereloon kan per dossier worden verhoogd in functie van de complexiteit van de zaak, de inzet en omvang van de behandelde zaak, hoogdringendheid van de behandeling en specificiteit van de opdracht.
Bij het openen van het dossier wordt een provisie gevraagd, verder worden op geregelde tijdstippen tussentijdse afrekeningen overgemaakt.
Onze ereloonstaten zijn transparant en vermelden elke prestatie met tijdsduur.

Waardetarief

Voor bepaalde gevallen kan in plaats van een uurtarief een waardetarief als volgt overeengekomen worden:

 • 15 % € 0 – € 6.200
 • 10 % € 6.200 – € 46.000
 • 8 % € 46.000 – € 124.000
 • 6 % € 124.000 – € 250.000
 • 4% vanaf € 250.000

Kantoorkosten

Naast de prestaties van Meester De Bouvere, die steeds vergoed worden door het ereloon, vergt de behandeling van uw dossier ook kosten. Deze kosten dekken niet enkel de infrastructuur van het kantoor doch ook de lonen van onze administratieve medewerkster.
De meest correcte manier om deze kosten te berekenen is per eenheid. Opgelet, de tijd nodig voor de behandeling van het dossier wordt eveneens gerekend.

 • Opening dossier (eenmalig forfait) : € 75
 • Briefwisseling : per begonnen blad dactylo : € 10
 • Fotokopieën : per blad : € 0,30
 • Scannen of faxen : per blad € 2,50
 • Overschrijvingen : € 2
 • Verplaatsingen : per km vanaf het kantoor : € 0,60
 • Gerechtskosten en/of externe kosten aan kostprijs

Aangifte van nalatenschap

Het ereloon wordt berekend op het bruto-actief van de nalatenschap, met een minimum van € 100,00. Percentage per schijf van:

 • 1 % € 0 tot € 32.000
 • 0,75 % € 32.000 tot € 120.000
 • 0,50 % € 120.000 tot € 300.000
 • 0,25 % € 300.000 tot € 950.000
 • 0,15% Boven € 950.000

Bovenstaande geldt bij vererving in rechte lijn.
In de zijlijn en in de andere gevallen wordt het bedrag vermeerderd met 50%.
Voor een bijvoeglijke aangifte moet het nieuw bruto-actief worden toegevoegd aan het reeds aangegeven bruto-actief.

Pro Deo

Het kan zijn dat een advocaat pro Deo voor u kan optreden. Zijn kosten en ereloon worden dan door de Belgische staat – forfaitair – gedragen.
De beslissing of u hiervoor al dan niet in aanmerking komt, wordt genomen door het BJB (Bureau voor Juridische Bijstand). De aanvraag hiertoe gebeurt door u of door de advocaat.
U kan zich hieromtrent vrijblijvend bij het kantoor informeren waarna de aanvraag door ons kan gebeuren.

Verzekering rechtsbijstand

Ga steeds na als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Dit houdt in dat het ereloon en de kosten voor een juridische procedure door uw verzekeraar ten laste worden genomen. Dergelijke verzekeringen zijn in veel gevallen standaard bij uw auto- en familiale verzekering.
Meester De Bouvere bekijkt dit graag samen met u en kan u hieromtrent vrijblijvend inlichten.